ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страница

Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен. Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады?0,36 м/с., 36×10-2 м/с., 36 см/с.

Динамометр пружинасын 5 см-ге созды. Пружина қаттылығы 40 Н/м. Созылған пружинаның потенциалдық энергиясы неге тең?50 мДж., 50×10-3Дж, 5×10-2Дж

Дискінің, шардың, стерженнің инерция моментін көрсетіңіз , ,

Диссипативтік күш:Бағыты қозғалыс бағытына қарама-қарсы күш Жұмысы бір жағдайдан екіншіге өту жолына тәуелді күш Кез-келген тұйық жолда жұмысы нольге тең емес күш

Дифракциялық торда ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницағы бас максимум шарты: , ,

Дифракциялық тордағы жарық дифракциясының шарттары: , ,

Дифракциялық тордың тұрақтысы 2×10-6 м. Бұл торға толқын ұзындығы 500 нм жарық түседi. Екiншi реттiк спектр қандай бұрышпен көрiнедi?300, 900-600

Дифракциялық тордың тұрақтысы 2×10-6 м. Бұл торға толқын ұзындығы 500 нм жарық түскенде, спектрдiң қандай ең үлкен ретi болады?4 , 22 ,

Дифракциялық тордың тұрақтысы d=2,5мкм, l=589Нм жарық үшiн бiрiншi реттi спектрде бұрыштық дисперсияны тап. рад/м , рад/м , рад/м

Дифференциалдық теңдеуі болатын тербелісте периодты түрде әсер ететін күштің қандай жиілігінде резонанс кұбылысы байқалады ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страница?4 π с-1 , 12,56 с-1 , с-1

Диэлектриктерді үш түрге бөледі:Полярлы емес молекулалы, Полярлы молекулалы , Ионды

ЕЕЕЕ

Егер теміржол вагонының буфер пружинасын l2=1см қысу үшін Ғ2=30кН күш қажет болса, оны l1=4см қысу үшін қандай Ғ1 күш қажет? 120кН; , 12×104Н; , 120×103Н;

Егер Брюстер бұрышы 600 болса, онда сыну бұрышы неге тең?300, 900-600 , 1800-1500

Егер дифракциялық тор бірінші ретті спектрде калийдің екі спектрлік сызығын (λ =578 нм және λ =580нм) анықтайтын болса, онда тордың тұрақтысы неге тең. Тордың ұзындығы 1см.34,6 мкм, 34,6.10-6 м, 0,0346.10-3 м

Егер дөңгелектің тыныштық үйкеліс коэффициентінің максимал мәні тас жолда 0,55 тең болса, жолды ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницаң горизонталь бөлігіндегі бастапқы жылдамдығы 36 км/сағ болатын автомобильдің минимал тежелу жолын анықтау керек. 9 м, 900см, 900×10-2м

Егер тоқ түтігінің радиусы 2 есе артса, онда осы түтік арқылы өтетін идеал сұйықтың жылдамдығы неше есе өзгереді?4 есе кемиді, 22 есе кемиді, 2 есе артса, 4 есе кемидіЕгер толқын ұзындығы 0,5 мкм монохромат жарықтағы бұрышына бесінші ретті максимум сәйкес келсе, онда дифракциялық тордың 1 мм-ге келетін штрихтар саны неге тең болады.400 мм-1, 0,4 м-1, 40 см-1

Екiншi тектi фазалық түрлену қалай сипатталадыЖылуды жұту немесе шығару болмайтын ауысуларОл көлем мен энтропияның т ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницаұрақтылығыменЖылу сыйымдылықтың секірмелі өзгеруімен

Еркін тербелістің дифференциалдық теңдеуі : , ,

, генератор , соленоид

ЖЖЖЖ

Жазық конденсатордың сыйымдылығы: , ,

Жазық конденсатордың электростатикалық өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы:

Жарық вакуумнен абсолют сыну көрсеткіші n=2 болатын мөлдір ортаға өткенде, толқын ұзындығы қалай өзгереді: , Ортаның абсолют сыну көрсеткішіне кері пропорционал , 2 есе кемиді

Жарық интерференциясын бақылау әдiстерi:Юнг әдiсi.Френель айналары.Френель бипризмасы.

Жарық интерференциясының шарттары: , ,

Жарықтың дисперсиясы:Заттың сыну көрсеткiшiнiң жарықтың толқын ұзындығына тәуелдiлiгi.Заттың сыну көрсеткiшiнiң жарықтың жиілігіне тәуелдiлiгi. Жарық толқынының фазалық жылдамдығының оның жиілігіне ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страница тәуелділігі.

Жарықтың дифракциясы:Жарық толқындарының кедергi төңiрегiнде таралғанда, геометриялық оптика заңынан ауытқуы.Толқынның жолында кездескен кедергіні орап өтуі.Дифракция басқа да толқындық процестерге тән құбылыс.

Жарықтың жұтылуы:Заттардан өткенде жарықтың жұтылуы салдарынан жарық интенсивтілігі кемидіЗаттардағы жарықтың жұтылуы Бугер заңымен сипатталадыЖарықтың жұтылуы кезінде жарық энергиясы кемиді

жиіліктер ережесі деп аталады.Атом энергиясы үлкен күйден энергиясы кіші күйге ауысқан кезде (электрон ядродан анағұрлым алыс орбитадан, оған жақынырақ орбитаға көшкен кезде) сәуле шығарылады ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страница.

Жіпке массасы кг жүк ілінген. Жіпті жүкпен бірге 5 м/с2 үдеумен көтеріледі деп алып, жіптің керілу күшін -ті табу керек.14,8Н, 1480×10-2Н, 0,148×102Н

Жоғары температурада денеден шығатын сәулелер:Көрiнетiн. Ультракүлгiн.Көрiнетiн, ультракүлгiн.

Жүргізуші өзенің ағысына перпендикуляр жүзеді. Оның жағамен салыстырғандағы жылдамдығы 2,5м/с. Өзенің ағысының жылдамдығы 1,5м/с. Сумен салыстырғандағы жүзгіштің жылдамдығы қандай?2м/с , ,

Жұқа қабыршақтардағы интерференция:Бірдей қалыңдық жолақтары ,Бірдей көлбеулік жолақтары,Ньютон сақиналары

Жұқа ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страница пленкадағы жарық интерференциясының жол айырымы: , ,

Жылу машинасы Карно циклы бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2кДж жылу алып осының нәтижесінде 1,7кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температусы 200С. Қыздырғыштың температурасы қандай:492 К. , 219оС, 4,92×102К.

ЗЗЗЗ

Зарядталған конденсатор энергиясы: , ,

Зарядты бiр нүктеден екiншi нүктеге орын ауыстырғандағы iстелiнетiн жұмыс:

ИИИИ

Идеал газ анықтамасы бойынша:Молекулалар өлшемі ыдыстың көлемімен салыстырғанда ескерілмейдіМолекулалардың арасындағы әсерлесу күштері ескерілмейді.Молекулалардың өзара және ыдыс қабырғасымен соқтығысуы абсолют серпімді болатын

Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштан алынған жылу Q1=42 кДж. Қыздыр ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницағыш Т1 температурасы салқындатқыш Т2 температурасынан 3 есе артық болса, газ қандай жұмыс жасайды:28 кДж., 28000Дж, 28×103 Дж.

Идеал газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі тендеулері , ,

Идеал газдың адиабата теңдеуірVγ= const , TVγ-1= const, Tγp1-γ= const

Идеал жылу қозғалтқыш қыздырғыштың абсолюттік температурасы суытқыштың температурасына қарағанда 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 40 кДж жылу берді. Газ қандай жұмыс жасады?26,7 кДж., 26700 Дж., 26,7×102 Дж.

Идеал жылу машинасыны термиялық п.ә.к.: , ,

Изотермиялық процес кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз: , ,

Импульс моментінің сақталу заңы , ,

Импульстің сақталу заңы бұл:Кеңістіктің біртектілігіКе ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницаңістік қасиеттерінің нүктелерде бірдейлігіТұйық жүйені кеңістіктің бір орнынан басқасына өзара орналасуын өзгертпей параллель көшіру және бөлшек жылдамдықтары жүйенің механикалық қасиеттерін өзгертпейтіндігі

Импульстің сақталу заңы , ,

Индуктивтілігі 0,2 Гн соленоидтан 10 А ток өтеді. Соленоидтың магнит өрісінің энергиясы:10 Дж, 0,01 кДж, 10 000 мДж

Индуктивтілігі 0,5 мГн соленоидтың магнит өрісінің энергиясы 16 мДж. Соленоидтан өтетін ток күші:8 А, 0,008 кА, 8 000 мА

Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02 с аралығында ток күші 3 А-ге бірқалапты өзгергенде пайда болатын индукция э.қ.к.:120 В, 0,12 кВ, 120 000 мВ

Индуктивтілігі L соленоидтан I ток күші өтеді. Соленоиддың орам сандарын 3 есе арттырсақ: , ,

Индукциясы 0,25 Тл біртекті ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страница магнит өрісіне, индукция сызықтарына 300 бұрышпен және жылдамдықпен ұшып кірген шамасы 5 пКл нүктелік электр зарядына әсер ететін Лоренц күші: , ,

Индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісіне, индукция сызықтарына 300 бұрышпен және жылдамдықпен ұшып кірген шамасы 5 пКл нүктелік электр зарядына әсер ететін Лоренц күші: , ,

Инерциалдық санақ жүйесіҚарастырылған жүйеге салыстырғанда дене тыныштықта болатын жүйеҚарастырылғанжүйеге салыстырғанда түзу сызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын жүйе

Инерция заңы және басқа да Ньютон заңдары орындалатын жүйе

Инерция моментiМатериялық нүкте массасыны ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницаң оның айналу осiне дейiнгi қашықтығының квадратына көбейтiндiсiне тең шаманы айтады. Айналмалы қозғалыста дененің инерттілігін сипаттайтын физикалық шамаОл қандай оське салыстырғанда және көлем бойынша оның массасы қалай таралғандығына байланысты

Инерция моменті J=63,6 кг×м2 –ге тең маховик 31,4 рад/сек тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Маховикті 20 сек ішінде тоқтатын М тежеуіш моментті табу керек.100 Н×м, 102Н×м, 0,1кН×м

Инерция моменті J=63,6кг×м2 цилиндр ω=31,4рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c-та тоқтауы үшін оған әсер ететін М ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страница тежеуші күш моментін табыңыз.100 Н·м, 102 Н·м, 0,1 кН·м

Инерция моменті J=63,6кг×м2 цилиндр ω=31,4рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c-та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моментін табыңыз.100 Н·м, 102 Н·м, 0,1 кН·м

Интерференцияның максимум шарты: , ,

Интерференцияның минимум шарты , ,

Интерферометрлердiң түрлерi:Майкельсон интерферометрi.Линник интерферометрi.Жамен интерферометрi.

КККК

Карно циклінде жұмыс жасайтын, идеаль жылу машинасының ПӘК-і , ,,

Карно циклінде Тс/ Тж=2/3. Егер суытқышқа берілген жылу мөлшері Q2=600 кДж болса, қыздырғыштан алған жылу мөлшері қандай ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страница болғаны? 9·105 кДж , 900·103 кДж , 9·108 Дж

Кедергісі 120 Ом өткізгіште 15 с. уақыт аралығында, ток күші 0-ден 5 А-ге дейін біркелкі артады. Осы уақыт аралығындағы өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері:15 кДж, 15000 Дж, 0, 015 МДж

Кез келген ядролық реакцияларда орындалатын сақталу заңдары:Электр зарядының сақталу заңы.Массалық санның сақталу заңы.Энергияның сақталу заңы.

Келтірілген теңдеулердің қайсысы дененің абсолют серпімді соққысы үшін дұрыс? , ,

Келтірілген теңдеулердің қайсысы дененің абсолют серпімді соққысы үшін дұрыс? , ,

Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс: , ,

Кинетикалық энергияДене қозғалыс жылдамдығының функциясы болып табылады Ж ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницаүйе күйінің функциясы.Әртүрлі санақ жүйесінде бірдей емес

Кинетикалық энергияның өрнегі , ,

Комптон эффектiсi:Қысқа толқынды электромагниттiк сәулелердің бос электрондардан шашырауы.Қысқа толқынды электромагниттік сәуле заттың еркін электрондарында серпімді шашыраған кезде толқын ұзындығының артуы.Рентгендік фотондардың заттың еркін электрондарымен серпімді соқтығысуының нәтижесінде, толқын ұзындығының артуы.

Комптон эффектiсiн сипаттайтын өрнек: , ,

Конденсаторды тiзбектей жалғағандағы жалпы сыйымдылық: , ,

Консервативті күш дегеніміз:Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш.Б ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницаөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жасалынатын жұмысы алғашқы орны мен соңғы орнына тәуелді болатын күш.Тұйық контур бойынша тасымалдаған кезде жасалынатын жұмысы нольге тең болатын күш

Консервативтік депЖұмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің бастапқы және соңғы орындары арқылы анықталатын күштерді айтады Механикалық энергиясы тұрақты болатын жүйеде әсер ететін күштерДененің тұйықталған траекториясы үшін жұмысы нольге тең күштер

Кориолис күші Айналмалы жүйеде қозғалатын денеге әсер ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страница ететін күш, Қозғалыстың тек бағытын ғана өзгерте алады,Дөңгелек орбитада қозғалыс жылдамдығына перпендикуляр әсер етеді

Көзге көрiнетiн жарықтың толқын ұзындығы: (400 760)нм. , (400 760) ×10-9 м. , (4 7,6) ×10-7 м.

Көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушкада 4мс уақыт аралығында магнит индукциясын 0,2 -ден 0,6 Тл-ға дейін өзгерткенде 5 В индукция э.қ.к. пайда болды. Катушканың орам санын анықта:10, 5+5, 2+8

Кризистік нүктеден төмен температурадағы газтәріздес күйдегі заттар:Бу, Қаныққан бу, Өзінің сұйығымен тепе-теңдікте болатын

Кристаллдың жағына толқын ұзындығы 500 пм рентген параллель шоғы түседi. Кристалды ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницаң атомдар жазықтығының ара қашықтығы 500 пм. Бiрiншi реттiк максимум қандай бұрышпен байқалады?300 , , 600-300

Кулон күшінің ерекшелігі: A) зарядтардың шамасына тәуелдіB) центрлік күшке жатадыC) негізінен оң

Күш моментiКүш түсетiн нүкте радиус-векторының күш векторына векторлық көбейтiндiсiне тең шамаКүш бағытымен бағыттас векторлық шамаИмпульс моментінің уақыт бойынша өзгеру шапшаңдығына тең

Күш моменті: , ,

КүшДенеге басқа денелер немесе өрiстер тарапынан болатын механикалық әсердiң өлшемi болып табылады.Күштiң әсерiнен дене үдемелi қозғалысқа енедi немесе өлшемдерi мен пiшiнiн өзгертедi.Дененің импульсінің уа ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницақыт бойынша өзгерісіне тең шама.

ҚҚҚҚ

Қабырғалары 5см және 4см, 1000 орамнан тұратын тік бұрышты катушка индукциясы 0,5 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан. Катушкадағы ток күші 2 А. Катушкаға әсер ететін максимал айналдырушы момент: , ,

Қалыпты атмосфералық қысым:p=1,013×105 Па, p=1 атм, p=760 мм.сын.бағ.

Қандай биіктікте ауа қысымы р=0,6р0 болады. р0 – теңіз деңгейіндегі қысым, р – биіктіктегі қысым. Ауа температурасы барлық биіктікте бірдей 100С.3,6 км., 3600м., 3,6×103м

Қара дененiң термодинамикалық температурасы 2 есе артса, онда энергетикалық жарқырауы неше есе өзгередi?16, 42, 32-16

Қара дененің сәуле шығару спектріндегі энергияның максимумына с ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страницаәйкес келетін толқын ұзындығы . Дене бетінің энергетикалық жарқырауын Re анықтау керек. 35,4 МВт/м2, 35,4 , 35,4 м

Қатаңдығы 100 Н/м серіппеге ілінген 4 кг жүктің тербеліс периоды:1,256 с., 0,4π с., 40π ×10-2 с.

Қатты дене Z осін айнала қозғалады. Айналу бұрышының t уақытқа тәуелділігі заңдылығымен өрнектеледі. Мұндағы А және В тұрақты оң шамалар. Қандай уақыт мезетінде дене тоқтайды? , ,

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentaqcuobx.html
documentaqcuvmf.html
documentaqcvcwn.html
documentaqcvkgv.html
documentaqcvrrd.html
Документ ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін 2 страница