Тема 14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта (2 год.).

Принцип пісенності в творчості Ф. Шуберта. Романси: різноманіття форм, образів, засобів музичної виразності.

Характеристика вокальних циклів. Поезія В. Мюллера: образи та настрої. Поети останньої збірки. Музична мова вокальних циклів. Особливості втілення художніх образів в посмертній збірці.

Тема 15. Німецька романтична опера першої половини ХІХ століття та її жанрові різновиди (творчість Е. Гофмана /«Ундіна»/, Л. Шпора /«Фауст»/, К. М. Вебера /«Вільний стрілець»/, Г. Маршнера /«Вампір»/), Ф. Шуберта

(2 год.)

Оперне мистецтво в Німеччині початку XIX століття. Опери та їх творці : жанри, сюжети, особливості музичних рішень. Перша опера початку ХІХ століття – «Ундіна» Е. Т. Гофмана. Творча постать видатного письменника, художника та композитора Е. Т. Гофмана Тема 14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта (2 год.).. Видатний скрипаль та композитор Л. Шпор та його опера «Фауст»: сюжет, композиція, драматургія, музична мова. Оперна спадщина К. М. Вебера. Сюжет, композиція, драматургія, музична мова «Вільного стрільця». Опера Г. Маршнера «Вампір». Оперна спапщина Ф. Шуберта.

Тема 16. Узагальнення отриманного досвіду (4 год.).

Класицизм та романтизм : порівняльна характеристика двох художніх напрямків. Романтичні риси в творчості Л. Бетховена. Класичні риси в музичній спадщині Ф. Шуберта.

Німецька романтична опера початку ХІХ століття: загальні риси.

Іспитові вимоги

Написання вікторини, усна доповідь за іспитовими питаннями, тест.

Рекомендована література

Основна література:

Кириллина Л. Классический стиль в музыке. Поэтика и стилистика (ч.3)/ Л. Кириллина. – М.: Композитор, 2007. – 376 с.;

Левик Б. История зарубежной Тема 14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта (2 год.). музыки / Б. Левик. – В. 2. – М.: Музыка, 1974. – 279 с.;

Ливанова Т. Музыкальная классика 18 века / Т. Ливанова. – М.-Л. : Гос. муз. изд., 1939. – 519 с.;

Дис А. К. История жизни Йозефа Гайдна, записанная с его слов Альбертом Кристофом Дисом / А. К. Дис ; [пер. с нем. С. Грохотов].— М. : Классика-XXI, 2007.— 186 с., ил.;

Кремлев Ю. А. Йозеф Гайдн : очерк жизни и творчества / Ю. А. Кремлев.—М. : Музыка, 1972.— 320 с., ил.;

Энштейн А. Моцарт / А. Энштейн. – М.: Музыка, 1977. – С. 170-275 (про інструментальну музику);

Аберт Г. Моцарт / Г. Аберт. – Кн.1. Ч. 2. – М.: Музыка, 1983. – С. 193-236 (про форт. концерты).

Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени (в 2х частях Тема 14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта (2 год.).) / Е. Чигарева. – М.: Едиториал, 2001.– 210 с. – ( http://www.burnlib.com/x/opery-mocsarta-v-kontekste-kul-tury-ego-vremeni/).

Альшванг А. Людвиг ван Бетховен: Очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – М.: Сов. Композитор, 1971. - 360 с.;

Кириллина Л. Бетховен. Жизнь и творчество / Л. Кириллина. – М. : НИЦ Московская консерватория, 2009. – 536 с.;

Б. Кремнев. Бетховен / Б. Кремнев. – М. : Молодая гвардия, 1961. – 320 с.

Конен В. История зарубежной музыки с 1789 до середины XIX века. Бетховен / В. Конен / Конен В. История зарубежной музыки. – Вып. 3 : С 1789 года до середины XIX века. – М.: Музыка, 1981. – 534 с.

Васина-Гроссман В. Романтическая песня 19 века / В. Васина-Гроссман. - М. : Музыка, 1966. – 399 с.

Вульфиус П. Франц Шуберт. Очерки Тема 14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта (2 год.). жизни и творчества / П. Вульфиус. - М. : Музыка, 1983. - 447 с.

Конен В. Шуберт / В. Конен. - М. : Музгиз, 1953. - 237 с.

Хохловкина А. Западноевропейская опера / А. Хохловкина. - М. : Музгиз, 1962. – 368 с.;

Мугинштейн М. Хроника мировой оперы / М. Мугинштейн. – М. : У-Фактория, 2005. – 640 с.;Конен В. Шуберт / В. Конен. - М. : Музгиз, 1953. - 237 с.

Вульфиус П. Классическиеи романтические тенденции в творчестве Шуберта / П. Вульфиус. - М. : Музыка, 1974. – 83 с.

Додаткова література:

Новак Л. Йозеф Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение / Л. Новак.– М. : Музыка, 1973. – 448 с.;

Баттерворт Н. Гайдн / Н. Баттерворт. – Челябинск: Урал LTD, 1999. – 158 с.;

Неклюдов Ю. Симфонизм Гайдна и Моцарта: общность или контраст?/ Ю. Неклюдов. – Музыкальная академия. – 1992. – № 2. – С. 187-189;

Матвеева Е. Лондонские Тема 14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта (2 год.). записные книжки Гайдна [Электронный ресурс] / Е. Матвеева. – РТропп В. Клавирные сонаты Гайдна: к проблеме формирования жанра и эволюции стиля / В. Троп: автореф. на соиск. науч. зв. канд. искус.: спец. «Музыкальное искусство» 17.00.02. – М., 2001. – 24 с.;

Ломоносова Н. Ранние сонаты Гайдна и проблемы их редакторской интерпретации / Н. Ломоносова: : автореф. на соиск. науч. зв. канд. искус.: спец. «Музыкальное искусство» 17.00.03. – О., 1998. – 20 с.;

Ткаченко Е. Специфика жанровых и стилевых взаимодействий в «легких» клавирных сонатах Й. Гайдна 1770-х годов [Электронный ресурс]/ Е. Ткаченко. – Режим доступа: http://www.rostcons.ru/almanac/2008/3/tkachenko.pdf.

Гобби Т., Кук И. Мир итальянской оперы / Т. Гобби. – – М.: Музыка, 1989. – С Тема 14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта (2 год.)..26–35 (розділ про Дон Жуана);

Маригодова В. О двух концепциях оперы Моцарта «Дон Жуан» / В. Маригодова // Моцарт-Прокофьев. Тезисы докладов ВНК. – Ростов, 1992;

Марищак В. «Дон Жуан» Моцарта и сверхчеловек Ф.Ницше / В. Марищак // Київське музикознавство. – К. : НМАУ імені П. Чайковського, 2002. – С. 128–136;

Друскин М. Фортепианные концерты Бетховена. Путеводитель по концертам / М. Друскин. – Л : Ленинградская филармония, 1937. – 74 с.;

Роллан Р. Собрание музыкально-исторических сочинений в 9-и томах / Р. Роллан; [пер.с французского М.А.Кузмина; комментарии Б.Левика]. – Том 7: Бетховен.Великие творческие эпохи. – М. : Искусство, 1938. – 340 с.;

Кремлев Ю. Фортепианные сонаты Бетховена / Ю. Кремлев. – М. : Советский композитор, 1970. – 326 с.

Гольденвейзер А. 32 сонаты Бетховена / А. Гольденвейзер. – М. : Музыка Тема 14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта (2 год.)., 1966. – 281 с.

Шольп А.Е. Четвертая симфония Бетховена. Путеводитель по концертам / А. Шольп. – Л. : Ленинградская филармония, 1936. – 32 с.;

Берковский Н. Л. Романтизм в Германии / Н. Берковский. - Л. : Художественная литература, 1973. – 65 с.

Э. Т. А. Гофман. Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы / [пер. с нем. Составл. К. Гюнцеля]. – М.: Радуга, 1987. – 464 с.

Кенигсберг А. Карл-Мария Вебер / А. Кенигсберг. – М.-Л. : Музыка, 1965. – 104 с.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Тематичний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Зміст дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Рекомендована література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Зміст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


documentaqcrscv.html
documentaqcrznd.html
documentaqcsgxl.html
documentaqcsoht.html
documentaqcsvsb.html
Документ Тема 14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта (2 год.).